Политика за поверителност

 

Условия за използване на лични данни по (GDPR)

Политика за защита на личните данни  на физически лица.:

 

 

 

Поверителността на данните е от изключителна важност за Dm Parts.

Стремим се сайтът ни да е удобен и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да бъде полезна за Вас. Ние ежедневно се грижим за сигурното използване на сайта, за да може да сте спокойни, че Вашите лични данни и права са защитени.

Dm Parts е регистриран администратор в регистъра на  Комисия за Защита на личните Данни под  наредба № 1  от 30.01.2013г за минималното  ниво на технически  и организационни мерки и допустимия вид на защита  на личните данни , Регламент (ЕС) 2016/679.

Събираме Вашите  лични  данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.

Dm Parts, спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на личните данни в държавите, в които Дружеството оперира при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.Тази политика определя основните принципи, чрез които компанията обработва личните данни на потребители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, служители и други лица, и посочва отговорностите на бизнес отделите и служителите по време на обработката на лични данни.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ важи за всички поръчки направени онлайн, както и за поръчки, направени по телефона на посочените в сайта телефонни номера.

Какви данни получаваме? С регистрацията на сайта ни, Вие ни предоставяте адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, телефон и адрес за доставка.

При направата на поръчка, Вие ни предоставяте: адрес на електронна поща, собствено и фамилно име, телефон и адрес за доставка, начин на плащане, желаният от Вас продукти и данни за фактура.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии.

В Dm Parts събираме в последствие и обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Dm Parts и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения.

Колко време пазим Вашите лични данни ?Съхраняваме данните Ви докато имате акаунт в Dm Parts. Винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство – например Данъчното законодателство на Република България или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни ? В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

>  доставчици на платежни/ банкови услуги:

>  обслужващата ни счетоводна фирма:

>  доставчици на куриерски услуги:

> доставчици на ИТ услуги:

> органи на реда в  МВР:

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Какви са Вашите права? Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен в регистрацията Ви в Dm Parts. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването?

Срок за отговор: Планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките до един месец, освен в случая на форсмажор, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще Ви уведомим дали ще имаме нужда от повече време за обработване. Възможно е да Ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане. Относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен в регистрацията Ви в Dm Parts. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването.

Достъп:

Можете да поискате от нас:

- да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни:

- да предоставим копие от тези данни:

- да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие:

Поправка на данни:

- Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

- Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни: Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие);

- упражнявате законно право на възражение:

- те са били незаконно обработвани:

- е налице правно задължение в тази връзка:

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

- за да се изпълни законово задължение:

- за да се установи, упражни или защити правна претенция:

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

 

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в Dm Parts и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от Dm Parts, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и Dm Parts няма да може да Ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила във Dm Parts с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни: Можете да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

- тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност:

- обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция:

- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице:

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

- ако имаме Вашето съгласие:

- за да се установи, упражни или защити правна претенция:

- за да се защитят правата на Dm Parts или на друго физическо или юридическо лице:

Преносимост на данните: Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

- обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас:

- обработването се извършва с автоматично средство:

Право на възражение: Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения: Можете да поискате да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

- поражда правни последици за Вас:

- Ви засяга по подобен начин и в значителна степен:

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

- ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас:

- е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи:

- се базира на Вашето изрично съгласие:

Жалби: Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.

За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

1592 София, бул. "Цветан Лазаров" №2, тел. +359 2 915 3580; факс +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg

уebsite: http://www.cpdp.bg/

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате с нас във връзка със Защитата на лични данни по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

> по електронна поща до адрес: info@dmparts.bg