Общи условия

Общи условия

 

Уважаеми клиенти!

Моля, запознайте се внимателно с изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия съгласувани с КЗП. С влизането на всеки потребител на сайта , той неименуемо се обвързва с настоящите Общи условия до напускането му.

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн dmparts.bg (наричан за краткост „Сайт“) и Търговеца, както и условията за закупуване стоки чрез електронния магазин, намиращ се на Сайта, собственост на "ДМ ПАРТС 1" ЕООД ЕИК/ПИК BG205765547 с адрес на управление в Република България, гр.Варна, ул. „Княз Борис“, №.161, ет.1, ап. 5, тел. 00359885053333, 00359887154444 и 00359887692222, електронна поща: Info@dmparts.bg

Общите условия обвързват търговеца DmParts и всички потребители , които с  маркирането на всеки продукт , линк или бутон, разположени на страницата на компанията www.dmparts.bg, се съгласяват , изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия"

DmParts си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.


1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. DmParts.bg - уебсайт за електронна търговия , чрез който потребителите и купувачите могат да се информират за продаваните стоки, да изберат и да закупят изложените стоки, съгласно публикуваните в същия условия.

1.2. „Съдържанието“ е:

1.2.1 Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

1.2.2 Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

1.2.3 Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;

1.2.4 Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от DmParts на сайта в определен период от време;

1.4. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) както за да прави поръчки и закупува предлаганите стоки, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.

1.5. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите от DmParts  чрез Сайта стоки за закупуване.

1.6. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.7. “Поръчка” е индивидуална заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и или Стока/и, съгласно условията, предвидени от DmParts в сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца/ DmParts/

1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на DmParts потвърждава Поръчката, направена от Потребителя, като потвърждението се извършва по телефон.

1.9. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителската кошница в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката включва и транспортните разходи освен в случаите, които са описани от DmParts  в Сайта в меню "Доставка".

1.10. “Стойност на доставката” е стойността на транспортната услуга на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно т. 4.3. от Общите условия.

1.11. „Търговец“ е "ДМ ПАРТС 1" ЕООД ЕИК/ПИК BG205765547 с адрес на управление в Република България, гр.Варна, ул. „Княз Борис“, №.161, ет.1, ап. 5, тел. 00359885053333, 00359887154444 и 00359887692222, електронна поща: Info@dmparts.bg управител Денис Хюсеинов .Търговецът е юридическо лице, учредено съгласно законите на Република България, който представя информацията за продаваните артикули чрез електронния сайт и който след приемане и потвърждаване на поръчката от потребителя осигурява нейната доставка до посочения от потребителя на сайта адрес на територията на страната.

1.12 „Договор“ е документът, който материализира съществените условия по потвърдената поръчка и, който се изпраща от търговеца на потребителя, и екземпляр от който се предава на потребителя най-късно в момента на доставка на стоките, предмет на поръчката.


2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя.

2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите, предоставяне от Търговeца чрез електронния сайт е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница  www.dmparts.bg

2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последствията от тях при използване на информацията и възможностите на сайта за извършените от него действия и дадани потвърждения или откази.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави поръчки посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.

2.5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.

2.7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия, и това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички свои задължения по направени поръчки.

2.9. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.


3. Цени

3.1. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта по собствена преценка без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на същата пред представител на търговеца.

3.3. Съобщението за намалени цени се извършва чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертава. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, в следните случаи: 1. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект; 2. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности;

3.4. Търговецът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срока, указан в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

3.5. Потребителят се задължава:

3.5.1. Да предостави коректна информация при регистрацията, информация за издаване на отчетен документ и адрес за получаване на поръчаните артикули.

3.5.2. Да заплати цената на поръчаните стоки.

3.5.3. Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 4.3 от Общите Условия.

3.5.4. Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната доставка. Ако Потребителят не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички цени са с начислен ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.

3.7. Транспортните разходи и всички техни специфики са детайлно упоменати от Търговеца Сайта в поле "Доставка" и се изпълняват при условията, които са били действащи към момента на потвърждаване на заявката.


4. Условия на пазаруване

4.1. Регистрация.

Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страницата на Dm Parts .Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в които се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката като протоколи за доставка, валиден адрес, телефонен номер и e-мейл адрес, които лични данни се обработват от Търговеца с дължимите нива на информационна сигурност.

4.2. Поръчка. Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата Dm Parts или на е-мейл адрес info@dmparts.bg

Поръчки, постъпили до 15:00 ч. в делничен ден, се обработват в същия ден. Поръчки, получени след 15:00 ч. в делничен ден се обработват на следващия ден, освен в случаите на форсмажор. Поръчки, постъпили в събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, представител на Dm Parts ще се свърже с Вас на посочените  контакти за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли по нея. Търговецът не се задължава да поддържа наличност от всеки един артикул, който продава.

4.3.1. Срокът на доставка за територията на цяла България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. Срокът е инструктивен (посочен е само с цел да даде ориентир) и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

4.3.2. При ненавременна доставка, търговецът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

4.3.3. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Клиент, поръчал продукт/и през Сайта на Dm Parts и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

4.3.3.1. При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.

4.3.3.2. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

4.3.3.3. Цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

4.3.3.4. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

4.3.3.5. При изброените по-горе случаи разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната, в зависимост от причините за връщането.

4.3.4 Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в 54, ал. 3 (когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) и чл. 55 (когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52) от Закона за защита на потребителите в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. започване изпълнението на услугата при договори за изпълнение на услуги; 2. приемане на стоките при договори за доставка на стоки.

4.3.5 Потребителят губи правото си да се откаже от договора по реда на предходния текст – по отношение на доставени моторни масла, акумулатори и други стоки от Търговеца – след нарушаване целостта на опаковката и/ли след включване на доставената стока или части от нея към системата на автомобила или друга еквивалентна система.

4.4. Рекламация.

В случай, че Потребителят получи стоката във вид несъответстващ на договора за продажба или търговецът е доставил друга стока различна от поръчаната, то в първия случай Търговецът ще я приведе в съответствие с договора, а ако това е невъзможно ще я замени с друга за негова сметка и при съгласие от страна на потребителя или ако това не е възможно ще възстанови парите на Потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

4.5. Начини на плащане.

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката, независимо дали получава безплатна доставка или не (повече детайли вижте меню "Доставка"). Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начина:

4.5.1. В брой/наложен платеж. На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката към Търговеца.

4.5.2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на Търговеца.


5. Връщане на продукт.

5.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина dmparts.bg в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, със съпровождаща я документация и принадлежности и в добър търговски вид. В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани чрез Сайта на Търговеца. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива. Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя.

За да упражни това право на отказ е необходимо Потребителят да се свърже с Търговеца на телефон, посочен в сайта, където е направил поръчката и да предостави номер на поръчката, трите си имена и банкова сметка в Република България, по която да му бъдат преведени платените за приетата поръчка суми. Ако няма банкова сметка следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис. Потребителят ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите го документи и принадлежности.

Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Търговеца в срок от 14 дни по банкова сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят няма посочена банкова сметка, заплатената цена за продукта ще бъде възстановена с пощенски запис.


6. Авторски права и сигурност

6.1. Потребителят няма право да:

6.1.1. Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на търговеца.

6.1.2. Да ползва копие или снимка (screenshot) на Dm Parts, без изрично разрешение на Търговеца.


7. Отговорност

7.1. Търговецът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието от сайта.

7.2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

7.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Dm Parts, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже с търговеца чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.

7.4. Търговецът не гарантира на Потребителите достъп до Интернет страницата и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно копиране, използване на Съдържание по какъвто и да било друг начин или прехвърлянето му към трети лица, без изричното писмено съгласие на търговеца.

7.5. Търговецът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страницата , без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

7.6. Dm Parts не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Търговеца, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

8. Съдебни спорове

8.1. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и търговеца ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а при не постигане на такова ще се решават от компетентния съд в Република България.

8.2. Търговецът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

8.3. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Търговеца ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство.

8.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.


9. Заключителни разпоредби

9.1. Dm Parts си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.

9.2. Dm Parts не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

9.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта ОРС или КЗП

webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.

home.show&lng=BGkzp.bg или Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия:  http://ec.europa.eu/consumers/odr